Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Evers Teken- en Adviesbureau (ETA) Versie 2019-1

 1. DEFINITIES
  1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Evers Teken en Adviesbureau (ETA): de gebruiker of houder van deze algemene voorwaarden.            Opdrachtgever: elke wederpartij van ETA.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, overeenkomsten, verbintenissen, afspraken en of nader of nadien te maken afspraken tussen ETA en haar opdrachtgever.
  2.2 Toepassing van de door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.3 Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is tijdig van deze algemene voorwaarden kennis te nemen zal ETA verwijzen naar haar website.
  2.4 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en die voorwaarden te hebben doorgelezen indien tot 48 uur na de uitvoering van de daadwerkelijke opdracht geen schriftelijke reactie door ETA is ontvangen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT
  3.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

 

 1. OFFERTES
  4.1 Offertes kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.
  4.2 Bijlagen bij een offerte blijven tot opdracht eigendom van ETA.
  4.3 Offertes zijn wederzijds vrijblijvend en binden partijen op generlei wijze.

 

 1. OPDRACHTEN
  5.1 Afhankelijk van de aard, omvang of andere omstandigheden, zal een opdracht schriftelijk worden uitgebracht dan wel mondeling worden uitgesproken.
  5.2 Een opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en ETA is afgesproken of is overeengekomen.

 

 1. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
  6.1 Een opdracht of wijziging wordt niet aanvaard indien ETA binnen 30 dagen daarop als zodanig reageert.

 

 1. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN ETA
  7.1 ETA zal de opdracht zo goed als binnen haar grenzen mogelijk zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar haar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap.
  7.2 ETA zal aantasting van de onafhankelijkheid van haar advies en diensten te allen tijde vermijden.
  7.3 De opdracht moet binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd, behoudens omstandigheden die aan ETA redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.
  7.4 Indien in de opdracht begrepen is het geven van financiële- en of kosteninformatie, is ETA niet aansprakelijk indien blijkt dat deze informatie afwijkt ten opzichte van de werkelijkheid.
  7.5 ETA zal vertrouwelijk met gegevens en informatie van haar opdrachtgever omgaan.

 

 1. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
  8.1 De opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen tijdig voldoen. Dat is, zoals op de facturen van ETA vermeld wordt.
  8.2 De opdrachtgever zal ETA alle nodige relevantie informatie tijdig verschaffen, verband houdend met de opdracht.
  8.3 De opdrachtgever zal vertrouwelijk met gegevens en informatie van ETA omgaan en nimmer de publiciteit kiezen zonder medeweten van ETA.

 

 1. OPTREDEN VAN ETA ALS GEMACHTIGDE
  9.1 ETA treedt slechts op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever ETA daartoe schriftelijk heeft aangewezen en ETA daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.

 

 1. SAMENWERKING MET DERDEN
  10.1 De aan ETA verstrekte opdracht strekt zich niet uit over werkzaamheden van derden, behoudens voor zover ETA voor de uitvoering van haar opdracht gebruik maakt van diensten van derden, ofwel met derden samenwerkt.

 

 1. ADVIESKOSTEN
  11.1 De advieskosten omvatten:
  – de honorering van de werkzaamheden en tijdsbesteding
  – de gemaakte kosten
  – bijkomende kosten, reiskosten, verblijfskosten.
  11.2 De advieskosten zijn declarabel naar één van de onderstaande maatstaven:
  a op basis van bestede tijd
  b op basis van de werkelijk gemaakte kosten
  c op basis van een overeengekomen bedrag
  11.3 Bij de totstandkoming van de opdracht zal worden overeengekomen naar welke maatstaven de advieskosten zullen worden berekend. Indien niet nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de advieskosten declarabel volgens a en b.
  11.4 Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht wijzigingen aanbrengt die leiden tot extra werkzaamheden, dan zijn de kosten hieraan verbonden declarabel volgens a en b.

 

 1. BETALINGEN
  12.1 De advieskosten van ETA zijn verschuldigd naar de mate van het verrichten en de aard van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en/of het gereedkomen van de verschillende fasen van de opdracht.
  12.2 De door ETA periodiek te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting en andere wettelijk verschuldigde belastingen of bedragen.
  12.3 Op 1 januari worden de tarieven van ETA gecorrigeerd (indexatie). Deze correctie wordt ook in lopende opdrachten doorgevoerd.
  12.4 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen binnen maximaal 30 dagen na datum factuur zijn voldaan en zijn bijgeschreven op de rekening van ETA.
  12.5 Indien een betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is ETA bevoegd het werk te schorsen, verminderd de haar verder toekomende rechten.
  12.6 Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan ETA over het aan haar verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente bedraagt over het totaal te betalen factuurbedrag 1% per maand met een minimum van € 20 per maand of een gedeelte daarvan.
  12.7 Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, zal ETA met in acht name van art. 12.6 een herinnering sturen. Daarna is ETA bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan.
  Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke en of andere kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  12.8 Betalingen dienen te geschieden in de aangegeven valuta.
  12.9 Overschrijvingskosten, eventuele koersverschillen en bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. TUSSENTIJDSE OF VOORTIJDIGE OPZEGGING VAN EEN OPDRACHT DOOR DE OPDRACHTGEVER
  13.1 De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen. Niettemin is de opdrachtgever gehouden ETA naar de stand van het werk alles te vergoeden en voor het resterende deel 25%.
  13.2 Indien een te verrichten dienst wordt geannuleerd binnen 24 uur voor de uitvoering daarvan is ETA gerechtigd daarvoor de verloren tijd tegen het geldende uurtarief in rekening te brengen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  14.1 Voor zover ETA aansprakelijk mocht zijn voor het door haar geleverde werk jegens haar opdrachtgever, dient de opdrachtgever ETA daarvoor, binnen een redelijk korte termijn na het uitbrengen van de factuur, schriftelijk in gebreke te stellen.
  14.2 ETA is niet aansprakelijk voor de gevolgen verbonden of samenhangend met terrorisme en asbest als genoemd in het clausule blad van gezamenlijke verzekeraars, als ook verontreinigingen van grond en water.
  14.3 De aansprakelijkheid van ETA is voor wat betreft bouwtechnokeuringen beperkt tot 1% van de netto prijs van het betreffende project met een maximum van €. 3500. Het eigen risico voor de opdrachtgever bedraagt telkenmale € 500.
  14.4 De in artikel 14 opgenomen beperkingen voor aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet.
  14.5 ETA is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, vermogensschade, schade als gevolg van terrorisme, asbest, verontreiniging van grond en water en andere vergelijkbare schade.
  14.6 ETA is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie of handelen van de opdrachtgever, van zijn of haar cliënt en van derden.
  14.7 De opdrachtgever zal ETA vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde schade aan ETA doen gelden.
  14.8 ETA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van e-mail, sociale media en of andere communicatie mogelijkheden.

 

 1. GEBREKEN, KLACHTTERMIJN
  15.1 Klachten dienen naargelang hun aard binnen een redelijke termijn, schriftelijk te worden gemeld aan ETA.
  15.2 Indien een klacht gegrond is zal ETA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en dit schriftelijk kenbaar is gemaakt.
  15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is ETA slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 14.
  15.4 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

 1. EIGENDOM EN GEBRUIK VAN STUKKEN, AUTEURSRECHT EN OCTROOIEN.
  16.1 ETA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en het octrooirecht.
  16.2 De door ETA aan haar opdrachtgever verstrekte bescheiden, zaken en informatie blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  16.3 De opdrachtgever zal de door ETA verstrekte bescheiden, zaken en informatie niet zonder haar nadrukkelijke toestemming vermenigvuldigen, openbaar maken en of aan derden verstrekken.
  16.4 Indien blijkt dat de opdrachtgever niet in overeenstemming met art. 16.3 heeft gehandeld is ETA gerechtigd de opdrachtgever daarop aan te spreken en een aanvullende nota te sturen ter hoogte van 2 maal het eerste factuurbedrag.

 

 1. GESCHILLEN
  17.1 Eventuele geschillen zullen zoveel als mogelijk langs der minnelijke weg worden opgelost.
  17.2 Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is verkiest ETA mediation.
  17.3 De rechter in het arrondissement van ETA is bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
  17.4 ETA heeft het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
  17.5 Indien ETA geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld is ETA bevoegd de met het geschil samenhangende extra kosten onder aftrek van het daarvoor toegekende bedrag bij de opdrachtgever aanvullend te declareren.